top of page

Planning Public Access Terms & Conditions of Use

Cynllunio Mynediad y Cyhoedd a Thelerau ac Amodau Defnydd

Planning
 • The information on this website does not replace the Council's statutory register of planning applications.

 • The Council cannot guarantee that this section of the website will always be available due to essential maintenance.

 • Drawings and documents can be large files and may take some time to download depending on your connection speed. The quality of the image depends on the quality of the original submission.

 • You should make sure that all relevant comments are received within the specified time. Please use the online comments facility on this website for this.

 • The online planning history currently published on the website is incomplete and must not be used as a substitute for carrying out a formal 'Land Charge Search'. No responsibility will be taken for any errors or omissions in the planning history information obtained from this website. Similarly the information on this website does not constitute in any way a formal notification of a planning decision, and as such any actions taken as a result of information displayed on the site are undertaken entirely at the viewer's own risk.

 • Whilst all plans and drawings on this website are scans of scaled originals, the images will not appear at any particular scale on your computer screen. Figured dimensions, where they appear, are the only indications of measurements on these images.

Copyright

Plans, drawings and material submitted to the Council are protected by the Copyright, Designs and Patents Act 1988. You may only download and/or print material for consultation purposes, to compare current applications with previous schemes and to check whether developments have been completed in accordance with approved plans. Further copies must not be made without the prior permission of the copyright owner.

 

 

 

Privacy statement


If you supply personal information through this website:

 • It will only be used for the agreed reason and will be looked after securely.

 • It will only be kept for as long as needed or to comply with statutory requirements and will then be securely destroyed.

 • If we have to share your information with other agencies, we will seek initial consent at this point and explicit (signed) consent will obtained by the service/department concerned as soon as possible. If we are obliged by law to disclose the information, this may not apply

 

 

Use of cookies

When you use this website, some data (cookies) will be stored on your computer. These cookies are essential for us to provide a good web service to you.  None are used for marketing purposes, and no personal information is stored in (or accessed by) our cookies. They just help our site work. We use them on this website to improve services for you by, for example:

 • making sure your device is recognised so that you don’t have to give the same information several times during one task

 • recognising that you have already given a username and password so you don’t need to re-enter it into every web page you go to

 • measuring how many people are using our website, so we can make sure that we can meet the demand

 • understanding how people access the information on our site via search engines, so we can tailor it to make information easier to find.

 

Cookies on the movetomidwales.com website from other companies and social networking websites

 

During your visit to the site you may notice some cookies that are not related to movetomidwales.com. This happens when you visit a page with content embedded from a third party (for example YouTube videos) or use some of the links to social networking sites (e.g. Share This). These websites may place cookies on your computer.

Powys County Council does not control how a third party uses their cookies. You should check these third party websites’ privacy policies for more information about their cookies if you are concerned about this.


Powys County Council strongly recommends that you do not block any cookies from powys.gov.uk websites or movetomidwales.com as these are needed for our sites to work well for you.

If you still want to control which cookies you accept, read advice about how to control cookies on your computer (this advice is not endorsed by Powys County Council)

See a list of Cookies used on this website.

 • Nid yw'r wybodaeth ar y wefan hon yn disodli cofrestr statudol y Cyngor o geisiadau cynllunio.

 • Yn sgil gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni all y Cyngor warantu y bydd yr adran hon o'r wefan ar gael bob amser.

 • Gall lluniau a dogfennau maith fod yn ffeiliau mawr, a gallant gymryd peth amser i'w lawrlwytho, gan ddibynnu ar eich cyflymder cysylltu. Mae safon y ddelwedd yn dibynnu ar ansawdd yr un a gyflwynwyd yn wreiddiol.

 • Dylech chi sicrhau bod yr holl sylwadau perthnasol yn cael eu derbyn o fewn yr amser penodedig. Defnyddiwch y cyfleusterau gwneud sylwadau ar-lein ar y wefan ar gyfer hyn.

 • Nid yw'r hanes cynllunio ar-lein sy'n cael ei gyhoeddi ar y wefan ar hyn o bryd wedi'i gwblhau, ac ni ddylid ei ddefnyddio i ddisodli'r dasg o gynnal 'Chwiliad Pridiant Tir' ffurfiol. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriad neu hepgoriau yn y wybodaeth sydd yn yr hanes cynllunio sydd ar y wefan. Yn yr un modd, nid yw'r wybodaeth ar y wefan yma mewn unrhyw fodd yn ffurfio hysbysiad ffurfiol o benderfyniad cynllunio, ac fel y cyfryw, bydd unrhyw gamau gweithredu a gymerir o ganlyniad i wybodaeth sy'n cael ei harddangos ar y wefan ar fenter y darllenwr ei hun yn llwyr.

 • Er bod pob cynllun a lluniad ar y wefan hon wedi'i sganio o gopïau gwreiddiol sydd wrth raddfa, ni fydd y delweddau'n ymddangos ar unrhyw raddfa benodol ar sgrin eich cyfrifiadur. Maint y rhain mewn ffigurau (lle maent ar gael), yw'r unig fynegiad o fesuriadau ar y delweddau hyn

 
Hawlfraint

Mae Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 yn diogelu cynlluniau, lluniadau a deunyddiau sy'n cael eu cyflwyno i'r Cyngor. Dim ond at ddibenion ymgynghori, er mwyn cymharu ceisiadau cyfredol gyda chynlluniau blaenorol, a gwirio a gwblhawyd datblygiadau yn unol â'r cynlluniau cymeradwy y caniateir lawrlwytho a/neu argraffu. Rhaid peidio â chynhyrchu rhagor o gopïau heb ganiatâd blaenorol perchennog yr hawlfraint.

Datganiadau Preifatrwydd


Os ydych yn anfon gwybodaeth bersonol trwy'r wefan yma:

 • Ni fydd yn cael ei defnyddio ond am y diben y cytunwyd, a bydd yn cael ei gadw'n ddiogel.

 • Ni fydd yn cael ei chadw ond am gyhyd ag y bydd ei hangen, neu i gydymffurfio â gofynion statudol, ac yna bydd yn cael ei distrywio'n ddiogel.

 • Os oes yn rhaid i ni rannu eich gwybodaeth ag asiantaethau eraill, byddwn yn ceisio eich caniatâd cychwynnol nawr, a bydd y gwasanaeth/adran dal sylw yn ceisio caniatâd eglur (wedi'i lofnodi) cyn gynted ag y bo modd. Os oes gofyn i ni ddatgelu'r wybodaeth, dan y gyfraith, mae'n bosibl na fydd hyn yn berthnasol.

Defnyddio Cwcis

Pan fyddwch yn defnyddio'r wefan yma, bydd peth data (cookies) yn cael eu storio ar eich cyfrifiadur. Mae'r cookies yn hanfodol er mwyn i ni ddarparu gwasanaeth da i chi ar y we. Fyddwn ni ddim yn defnyddio unrhyw gwci at ddibenion marchnata, ac ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei storio gan ein cwcis (ac ni fydd ein cwcis yn gallu cyrraedd y wybodaeth  yma chwaith. Y cyfan a wnânt yw helpu'n gwefan i weithio. Byddwn yn eu defnyddio ar y wefan yma i wella gwasanaethau i chi, er enghraifft:

 • sicrhau bod eich dyfais yn cael ei hadnabod fel nad oes yn rhaid i chi fewnbynnu'r un wybodaeth dro ar ôl tro yn ystod un dasg.

 • sylweddoli eich bod eisoes wedi mewnbynnu enw defnyddiwr a chyfrinair, fel na fydd angen i chi fewnbynnu'r rhain ar gyfer pob tudalen we yr ewch i mewn iddi

 • mesur faint o bobl sy'n defnyddio ein gwefan, er mwyn i ni allu ceisio sicrhau ein bod yn ateb y galw

 • deall sut y mae pobl yn cael mynediad i'r wybodaeth ar ein gwefan trwy'r peiriannau chwilio, er mwyn i ni newid pethau fel bod y wybodaeth yn haws ei darganfod.


Cwcis ar wefan symudwchircanolbarth.com gan gwmnïau eraill a rhwydweithiau cymdeithasol


Yn ystod eich ymweliad â'r wefan, mae'n bosibl y byddwch yn sylwi rhai cwcis nad ydyn nhw'n gysylltiedig â symudwchircanolbarth.com. Mae hyn yn digwydd pan fyddwch yn mynd i dudalen sydd â chynnwys wedi'i fewnblannu gan drydydd parti (er enghraifft fideos YouTube) neu'n defnyddio rhai o'r dolenni i wefannau rhwydweithio cymdeithasol (e.e. Share This).

 

Gallai'r gwefannau hyn osod cwcis ar eich cyfrifiadur.

Nid yw Cyngor Sir Powys yn rheoli sut y mae trydydd partion yn defnyddio eu cwcis. Dylech wirio polisïau preifatrwydd gwefannau'r trydydd parti os ydych yn pryderu ynghylch hyn.


Mae Cyngor Sir Powys yn awgrymu'n gryf nad ydych yn cau unrhyw cwcis ar wefannau powys.gov.uk/ tyfuymmhowys.com, gan fod angen y rhain er mwyn i'n gwefannau weithio i chi.

Os ydych yn dal am reoli pa gwcis sydd eu hangen arnoch, gallwch ddarllen cyngor ynglyn â sut i reoli cwcis ar eich cyfrifiadur (nid yw Cyngor Sir Powys yn cymeradwyo'r cyngor hwn).

Gweld rhestr o'r Cwcis sy'n cael eu defnyddio ar y wefan yma.

Cookies
Privacy
bottom of page